VALLIRANA fotos

 

       


Projecte executiu de peatonalització del carrer Vallirana. Barcelona
Carrer Vallirana, entre Gral. Mitre i Guillem Tell. Barcelona
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Projecte executiu: gener 2001. Final obra: Abril 2003

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP
Moises Gallego, Alex Gallego i Segi Garcia
Ingenieria: Joan Gonzalez Gou
Direccio Obra: Sergi Garcia

Descripció del projecte:
El carrer Vallirana, així com bona part dels carrers del voltant formen part del antic teixit urbà de Gràcia. El sector te una estructura urbana equivalent a lo que es nomena “eixampla menor”. Aquest model de creixement té el seu equilibri quan la densitat de l’edificació que l’envolta es proporcional a la seva amplada i mida. Això vol dir que les parcel·les haurien d’omplir-se amb habitatges de tipus unifamiliar o edificis plurifamiliars de baixa alçada, amb compatibilitat amb plantes baixes de tipus artesanal.

La realitat de l’estat actual es molt diferent, la densificació de les parcel·les, estimulades per la bona ubicació del carrer respecte de la ciutat i també pel us excessiu de l’aplicació especulativa de les anteriors ordenances. Entre d’altres aquest dos fets han sigut els responsables d’un excés d’edificació per sobre del que seria desitjable. Per completar el quadre l’augment del parc automobilístic ha col·lapsat l’ordre inicial. La circulació peatonal, mes feble, ha anat cedint terreny fins a arribar a una situació que cal rectificar.

Recuperar la qualitat urbana que aquest sector va tenir en els seus inicis el l’objectiu del projecte. Objectiu que passa indefectiblement per la seva peatonalització. Se es conscient de que un altre tipus de recuperació basada en la disminució del volum edificat es del tot inviable.

 

Es proposa un tractament asimètric de la secció tipus del carrer, això vol dir que les voreres tindran diferent amplada, primant-se més les que donen al cantó Besos, que les altres. Les raons son simplement de geometria, per absorbir les diferents amplades i d’assoleiament, una respecte a l’altre. L’esquema permet establir un únic eix per a tot el carrer, mitjançant banda central per a vehicles de 2,40 metres d’amplada. Aquest descentrament permet dotar al carrer d’un millor grau d’equipament urbà ficant arbrat , bancs, bàculs per lluminàries, papereres, elements que avanç no hi existien donada l’escassesa de les amplades. Amb criteris molt semblants es resolen les dues places que es troben a l’interior de la proposta.