URBANITZACIO VIA TRAJANA fotos

 

       


Ordenació dels jardins del grup d’habitatges de  Via Trajana
Via Trajana. Sant Adrià del Besòs y Barcelona
CONSORCI DEL BESOS
Projecte executiu: juliol 2002, Inici d’obres: Abril 2005. Final desembre 2006

Autor: GALLEGO ARQUITECTOS SLP
Moises Gallego, Alex Gallego i Sergi Garcia
Ingenieria: DTEC
Direcció Obra:
Sergi Garcia
Area Metropolitana
Joan Gonzalez Gou

Descripció del projecte:
Els objectius bàsics de la nova ordenació son els següents:

Obrir el barri al seu entorn: mitjançant 1º: la connexió del Passeig de la Verneda amb la Rambla de Guipúscoa, modificant la seva rasant permet la creació d’accessos rodats, d’entrada i sortida al Barri des de la Rambla de Guipúscoa. 2º Modificació de la rasant de la zona verda per connectar l’espai verd amb la citada. 3º Obertura del Passeig de la Verneda sota el pont de la C/ Santander con la C/ de Jaume Brossa fins a Rambla Prim

Creació de l’accés principal al barri per Guipúscoa, mitjançant la inserció d’un nou porxo, en tot el front del C/ Guipúscoa per a accés peatonal al barri i creació d’una gran plaça adjacent

Nou tractament de la Via Trajana mitjançant la creació d’una rambla lateral (Bulevard) en contacte amb els habitatges: la asimetria del carrer permet dotar al vial d’una gran acera, de 12m. d’amplada, amb doble plantació de arbrat, qualificant el caràcter urbà del conjunt. El total de la via es de 45 metros d’amplada i permet desdoblar la circulació ràpida de la de serveis per al barri. S’introdueix un carril vici, sota l’arbrat evitant encreuaments a nivell amb vials importants.

Formalització dels nous espais  verds mitjançant un sistema de turons, de baixa alçada que privatitzen les zones de repòs de possibles intrusions, d’aparcaments. Les zones de joc s’acumulen en contacte amb la amplia vorera proposada.

Creació d’un nou equipament per a casal infantil del barri en el centro de la zona verda.

Premis i Publicacions
- 1º Premi en concurs obert d’idees
- Referenciat en diversos articles de premsa.