LA PALMERA fotos

 

       

Projecte d’escola CEIP (2 línies de 16 unitats)  "La Palmera". La Verneda. 
Carrer Concilio de Trento, cantonada c/  Maresme. Sant Martí. Barcelona
AJUNTAMENT DE BARCELONA
Projecte de 1985, finalització obra 1987
2.630,00 m2 (Sup. construïda)

Autor: Moises Gallego i Franc Fernandez

Descripció de l’edifici.:     
El solar forma part d’un sobrant d’ordenació de blocs lineals disposats en filera, on els buits representen el negatiu de l’espai projectat, per altra banda la seva condició de llocs semipúblics ha provocat una més acusada degradació dels mateixos. L’actual construcció d’una plaça, en fase d’execució, ocupant part d’una illa contigua, constitueix un important pas en la requalificació d’aquests espais i la seva reconversió urbana. Operació a la que la proposta no li es aliena. El nou al·licient que suposa per al barri, l’actual construcció de la mencionada zona verda, polaritza l’entorn pròxim, i el centro De CEIP es recolza en l’alineació del vial contigu, per a construir la façana nord de la esmentada plaça.

L'edifici recorre, a través d’una secció esglaonada tot el front del carrer, que partint de l’edifici existent, destinat a preescolar, va suaument creixent per a  aconseguir, en l’extrem oposat, una alçada equivalent a dues plantes. Amb això es reforça la cantonada en la confluència del carrer Maresme, lloc on es produeix l’accés principal de l’edifici, dotant d’un final al passeig lateral projectat sobre la nova plaça.

En la part posterior del solar, una plantació de coníferes, esquitxades d’ulmàcies, “crea un fons verd en el que projectar-se el nou edifici, distanciant l’entrega dels alts blocs d’habitatges, últim teló de la seqüència urbana. L’edifici s’extend pel solar a través d’una planta compacta, que recolzada en la secció esglaonada que s’acusa en el pla de façana, permet la seva identificació com a edifici públic.

 

Premis i publicacions:
- Obra Finalista premis FAD 1986. Escola CEIP (2 línies 16 ut) "La Palmera". Barcelona
- Monografia "ON". "Els premis FAD 1986". Barcelona 1986.
- Revista PROCESS ARCHITECTURE nº 57 "Contemp. Spanich Architecture". J.M.M. Tokyo,  1987.
- Llibre BIB. DE LA ARQUITECTURA ACTUAL. Centro CEIP “la Palmera". ed. Atrium, B.1987.
- Revista CASABELLA nº 535 "Jove arquitectura Catalana". Oriol Bohigas /J. Ll. Mateo. Milà, 1987.
- Llibre GUIA ARQUITECTURA DE BARCELONA. J. E. Hernàndez-Cros. Ed. Coac. Barcelona, 1990.
- Monografia BARCELONA, GUIA D'ARQUITECTURA CONTEMPORANEA. Escola de La Palmera.
Publicacions COAC. Barcelona, 1991.